ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نحوه تقسیم ارث

سهم ارث پدر و مادر از فرزند فوت شده ، پدر و مادر جزو طبقه ی اول ارث قرار دارند. این طبقه شامل والدین، همسر، فرزندان و نوه های متوفی است. هر کدام از این افراد سهم الارث مشخصی در قانون ارث دارند. البته این سهم الارث بنا به وجود هر فرد متغیر می شود. به این معنی که سهم الارث پدر و مادر یا هر فرد دیگر

از این طبقه در صورت در قید حیات نبودن سایر افراد طبقه متفاوت می شود. اگر فرد متوفی هم والدین و هم فرزند در قید حیات داشته باشد همه جزو وراث خواهند بود. تمام این افراد در طبقه ی اول وارثان قرار دارند. البته بسته به این نکته که فرزندان متوفی دختر است یا پسر و تعداد آنها، تقسیم بندی متفاوت خواهد بود. در صورتی که متوفی همسر و فرزندی نداشته باشد ارث او به والدینش می رسد. این امر در قانون مدنی ایران ماده ی 906 بیان شده است. اگر برای فرد متوفی فرزند یا فرزندانی موجود نباشد هر کدام از والدین شامل ارث می شوند. اگر مادر و پدر هر دو در قید حیات باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث خواهد برد.

سهم ارث پدر و مادر از فرزند فوت شده
قانون ارث برای فرزند فوت شده


ارث حقی قانونی است که پس از فوت افراد برای بازماندگانش می ماند. البته بسیار اتفاق می افتد که بر اثر این حق اختلافات زیادی پیش می آید. بر همین اساس در قانون برای جلوگیری از اختلافات احتمالی تقسیم بندی هایی ذکر شده است. به این صورت با فوت افراد دیگر نیاز به محاسبات و توافقات بازماندگان نیست. در قوانین ارث برای هر فرد میزان ارث مشخص شده است. اولین نکته در قوانین ارث طبقاتی است که جزو وارثان قرار می گیرند. این مورد شامل سه طبقه می شود که براساس اولویت از یک تا سه تعیین شده اند. به این معنی که اگر وراث طبقه اول در قید حیات باشند ارث فرد متوفی براساس قانون به آن ها خواهد رسید. در صورت عدم وجود افراد طبقه اول، ارث بین افراد طبقه دوم تقسیم می شود. و همین امر در خصوص طبقه ی سوم هم صدق می کند. مثلا اگر فردی فوت کند و فرزندی داشته باشد ارث او به فرزندش می رسد و دیگر به نوه ها چیزی نمی رسد. پدر و مادر افراد در طبقه ی اول این تقسیم بندی قرار دارند.


نحوه تقسیم ارث


در صورتی که فردی پیش از مادر و پدر خود فوت کند ارث او به والدینش نیز می رسد. اگر فرد متوفی فرزندی نداشته باشد سهم مادرش از ارث یک سوم و سهم پدرش دو سوم است. حال اگر متوفی فرزند داشته باشد به هر کدام از پدر و مادرش یک ششم اموال و دارایی هایش می رسد. برای فردی که یک دختر دارد یک دوم ترکه و برای بیش از یک دختر دو سوم ترکه ارث خواهد رسید. در صورتی که فرزندان پسر باشند هر چه که به جز سهم پدر و مادر متوفی (هر کدام یک ششم) باقی بماند به آنها خواهد رسید. همسران نیز اگر فرزندی نداشته باشند در مورد اول یک دوم و در مورد دوم یک چهارم ارث خواهند برد. البته در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد همسرش یک چهارم و یک هشتم ترکه ارث خواهد برد.


سخن پایانی


یکی از موارد مهم در فوت افراد مساله ی ارث و تقسیم آن است. این مساله گاهی به چالشی عمیق تبدیل می شود. چالشی که ممکن است بنیان خانواده ها را با مشکل مواجه کند. بر این اساس در قانون مدنی برای تقسیم بندی مال و دارایی های افراد پس از فوت آن ها قوانین ارث آمده است. در این مقاله به مساله ی ارث بردن والدین از فرزند فوت شده اشاره کردیم. بر مبنای قانون در صورتی که فردی فوت کند و پدر و مادرش هنوز در قید حیات باشند از متوفی ارث خواهند برد. در متن حاضر نحوه ی تقسیم بندی این نوع ارث آمده است.

آگهی اینترنتی ویژه نقره ای