Skip to main content
| author

آیا دختر از زمین کشاورزی ارث می برد؟

21 مرداد, 1401

آیا دختر از زمین کشاورزی ارث می برد؟ ، تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر نمی ‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد. به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می ‌شود. برای

ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافی می باشد. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعا بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود گیرند. در این مقاله با ارث بردن دختر از زمین کشاورزی آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

اگر درگیر چنین پرونده ای هستید برای رسیدن به حق خود و جلوگیری از هدررفت وقت و هزینه می‌توانید از وکیل ملکی در بابل کمک بگیرید. 


سهم قانونی ورثه دختر و پسر از زمین کشاورزی


مطابق قانون ارث زمین کشاورزی نیز جزء اموالی می باشد که باید در آن تقسیم به صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام گیرد. در واقع زمین کشاورزی خصوصیتی نسبت به سایر اموال ماترک نداشته و مانند سایر اموال مورد تقسیم قرار می گیرد. در این خصوص لازم است که ابتدا طبقات مختلف ارث را بشناسیم.


طبقات مختلف ارث


• طبقه اول


درجه اول: پدر، مادر و فرزند
درجه دوم: نوه
درجه سوم: نبیره


• طبقه دوم


درجه اول: خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ
درجه دوم: فرزندان خواهران، فرزندان برادران، جد و جده


• طبقه سوم


درجه اول: عمه، عمو، دایی و خاله
درجه دوم: فرزندان عمه، فرزندان عمو، فرزندان دایی و فرزندان خاله


بصورت کلی در تقسیم ارث از جمله زمین کشاورزی، چه متوفی مرد و چه زن باشد، اولویت با درجه اول در طبقه اول است. در صورتی که هر یک از طبقات و درجات وجود نداشته باشند، طبقه و درجه بعدی در اولویت ارث بردن از متوفی قرار می ‌گیرند (ماده 863 قانون مدنی).
همسر متوفی در صورتی که در زمان فوت متوفی، در قید حیات باشد در کنار تمامی طبقات از متوفی ارث می‌ برد.
در ازدواج موقت، ارثی به زوجین تعلق نمی ‌گیرد. مگر اینکه در شرایط ضمن عقد نکاح قید شود. در صورتی که فرزندی حاصل از ازدواج موقت وجود داشته باشد، مانند سایر فرزندان متوفی از او ارث می ‌برد.
در صورتی که متوفی هیچ وارثی نداشته باشد، تصمیم ‌گیری در خصوص اموال متوفی به دولت واگذار می ‌شود (ماده 866 قانون مدنی و 327 قانون امور حسبی).


آیا دختر از زمین کشاورزی ارث می برد؟


دختر از زمین کشاورزی ارث می برد. باغ ها و اراضی کشاورزی نیز همانند سایر اموال متوفی به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر تقسیم می ‌شوند. مگر در شرایطی که متوفی وصیت کرده باشد، زمین‌ های زراعتی به پسران برسد. حتی در این صورت نیز وصیت متوفی فقط تا یک سوم ارزش زمین‌ ها نافذ می باشد. یعنی دختران بر اساس قانون از مازاد یک سوم علیرغم وصیت متوفی سهم می ‌برند. البته چنانچه دختران رضایت داشته باشند می ‌توانند دقیقا مطابق وصیت متوفی تمام ارث مربوط به زمین را به پسران ببخشند و از آن سهم ‌الارث مطالبه نکنند. اما به لحاظ قانونی امکان سهم خواهی برای آنان وجود دارد.

آیا دختر از زمین کشاورزی ارث می برد؟


سهم الارث زن از زمین کشاورزی


یکی از استثنائات قانون ارث نسبت به زمین کشاورزی، بایر یا باغ است که در تقسیم ترکه، زن متوفی از خود ماترک سهمی نمی برد. بلکه از قیمت آن سهم می برد. اما اینکه چگونه این وضعیت تحقق می یابد؟
مطابق با ماده 946 قانون مدنی، اگر مردی که دارای همسر می باشد، فوت کند، سهم الارث زن از قیمت زمین (کشاورزی)، ساختمان و باغ تعیین می شود. بدین نحو که زن در تقسیم عین این اموال سهیم نمی باشد. بلکه پس از فروش آنها، قیمت آن اموال به آن پرداخت می شود. پس اصل بر پرداخت قیمت زمین های کشاورزی به زن است.
برخی از صاحب نظران علم حقوق، بر مبنای ماده 948 قانون مدنی این چنین نظر داده اند که اگر وراث قیمت زمین کشاورزی را به زن پرداخت نکنند، حق زن بر آن زمین کشاورزی بعنوان وثیقه ای قانونی در نظر گرفته می شود. زن می تواند با طرح دعوا علیه سایر وراث، صرفا قیمت آنها را مطالبه کند که این امر با جلب نظر کارشناس رسمی انجام می شود.
اما نباید این تصویر ایجاد شود که وراث ملزم به پرداخت قیمت زمین کشاورزی به زن می شوند. بلکه دادگاه با طی نمودن تشریفات فروش ماترک متوفی، اقدام به فروش زمین کشاورزی نموده و قیمت آن به زن پرداخت می شود. این سهم الارث از قیمت زمین کشاورزی می تواند یک چهارم (در صورتی که متوفی اولادی نداشته باشد) و یا می تواند یک هشتم (در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد) باشد.


سخن پایانی


زن نه تنها از عین زمین کشاورزی ارث نمی برد. بلکه از عین اموال غیرمنقول دیگر مانند بنا یا باغ نیز ارث نمی برد. تنها از قیمت آنها ارث می برد و دلیل آن ماهیت فقهی است که دارد.