Skip to main content
| author

اگر کسی فوت شود و ورثه نداشته باشد حکم اموال چیست؟

21 مرداد, 1401

اگر کسی فوت شود و ورثه نداشته باشد حکم اموال چیست؟ زمانی که شخصی فوت می کند و فرزندی ندارد چه اتفاقی می افتد؟ در تقسیم بندی ارث پس از مرگ فرد دسته ی اول پدر و مادر، همسر و فرزندان هستند که قرار دارند. در طبقه دوم خواهر و برادر و طبقه سوم عمو، خاله، دایی و عمه قرار می گیرند.

در صورتی که فردی فوت کند و هیچ وارثی نداشته باشد اموال و دارایی هایش به ولی فقیه می رسد. در ادامه به توضیح مواردی می پردازیم که مربوط به مردهای بدون وارث و زنان بدون وارث می شود. به طور کلی در صورتی که فردی فوت کند و فرزندی نداشته باشد ارث او براساس طبقاتی که در بالا اشاره کردیم تقسیم می شود. به این معنی که در صورت حضور پدر و مادر متوفی، آنها و خواهر و برادرانش و در درجه ی بعدی فرزندان ایشان از فرد متوفی ارث خواهند برد. در صورت عدم حیات افراد این طبقه، عمو، خاله، عمه و دایی جزو وارثان به حساب خواهند آمد و آنها اموال متوفی را به ارث می برند.


ارث مرد بدون فرزند


در صورتی که مردی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اگر همسرش زنده باشد یک چهارم اموال به وی می رسد. سایر اموال و دارایی های او بین سایر وراث (طبقه های دوم یا سوم) تقسیم می شود. اما اگر شخصی فوت کند و فرزند نداشته باشد اما وصیت کرده که اموالش به همسرش برسد یک سوم اموال طبقه قانون به همسرش تعلق می گیرد. سایر اموال و دارایی ها به سایر وراث خواهد رسید. در موارد دیگر که مردی فوت می کند و فرزندی ندارد اموالش به پدر و مادرش می رسد. به این صورت که یک سوم اموال به مادر و دو سوم دیگر به پدرش خواهد رسید. در صورتی که پدر و مادرش نیز در قید حیات نباشند اموالش بین جد، جده، برادر و خواهرهایش و فرزندان آنها تقسیم می شود. اگر فرد این نسبت ها را نیز نداشته باشد تقسیم اموال و دارایی هایش به طبقه ی بعدی خواهد رسید.

ارث مرد بدون فرزند
ارث زن بدون فرزند


در صورتی که زنی فوت کند و همسرش در قید حیات باشد، همسر از وی ارث خواهد برد. حال اگر زنی فوت کند و فرزندی نداشته باشد نصف اموالش به همسرش خواهد رسید. سایر اموال و دارایی هایش بین بقیه ورثه که در طبقات مختلف قرار دارند تقسیم می شود. در صورتی که زن به جز همسرش وارث دیگری نداشته باشد تمام اموالش به همسرش خواهد رسید. اما اگر فرزندی داشته باشد یک چهارم اموالش به همسرش می رسد و مابقی بین فرزندان تقسیم خواهد شد.

ارث زن بدون فرزند
اگر کسی فوت شود و ورثه نداشته باشد حکم اموال چیست؟


خوب است بدانید که اگر فردی فوت کند و هیچ وارثی نداشته باشد اموالش به حساب خزانه دولت واریز می شود. به این صورت که زمانی که این فرد فوت می کند براساس قانون 335 امور حسبی اگر ده سال از تاریخ فوت بگذرد و وارثی پیدا نشود اموالش به خزانه دولت می رود. به این صورت که متوفی که وارث ندارد زمانی که 10 سال از اتمام تحریر ترکه و مراجعه نکردن وارث بگذرد اموالش به حساب دولت واریز می شود. در این مورد عهده دار اداره و امور اموال این فرد بر عهده ی قاضی خواهد بود.


سخن پایانی


همان طور که در متن شرح دادیم در صورت فوت هر فردی که فرزندی نداشته باشد اموال و دارایی هایش به افرادی که در طبقات ارث دسته بندی شده اند خواهد رسید. البته سهم الارث هر یک از این افراد متفاوت است و براساس قانون ارث تعیین می شود. در متن خواندید که میزان تقسیم اموال در فوت زنان و مردان با هم متفاوت است و براساس معیارهای قانونی تعیین خواهد شد.